Beleid

From InitiatiefwijzerVoorschoten
Beleid

Wat vindt de gemeente Voorschoten belangrijk als het gaat om maatschappelijke initiatieven en samenwerking met initiatiefnemers? Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

  • Doelstellingen die de raad belangrijk vindt/ wil realiseren. 
  • Sturen op kwaliteitsmaatstaven waaraan de gemeente ook zelf aan wil / moet voldoen. 
  • Een ontwikkelagenda: wat te realiseren en hoe?
  • Controleren en evalueren of het lukt de gewenste doelen en kwaliteit te realiseren.

Wat vindt gemeente Voorschoten belangrijk?

Hier kan de gemeente richting initiatiefnemers en overige samenwerkingspartners relevant gemeentelijke beleid weergeven en uitgangspunten voor samenwerking met initiatiefnemers.

Voor de gemeente Voorschoten geven fragmenten uit verschillende stukken en gesprekken zicht op de werkwijze van de gemeente ten aanzien van burgerinitiatieven:

  • In het Subsidieplan 2017-2020 is een deel van het budget gereserveerd voor specifieke nieuwe initiatieven.
  • Het coalitieakkoord 2014-2018 geeft aan dat de gemeente een groter beroep moet doen op de creativiteit en bereidheid van inwoners en ondernemers om samen met de gemeente te werken aan een Voorschoten waarin het goed leven is en niemand aan de kant staat. Daarbij schenkt het coalitieakkoord in een aparte paragraaf wel aandacht aan het onderwerp ‘burgerparticipatie’. Aan de wijze waarop de gemeente met burgerinitiatieven om wil gaan wordt verder geen aandacht besteed.
  • Er is 16 uur beschikbaar aan capaciteit voor wijkmanagement om het stimuleren en activeren van initiatieven te bevorderen of te versterken.
  • Inwoners kunnen (online) een wens of een idee melden voor de woonwijk. Dit wordt een wijkinitiatief genoemd. De gemeente ondersteunt het idee bijvoorbeeld door te helpen bij het aanvragen van benodigde vergunningen. De uitvoering van het project ligt nagenoeg geheel bij de initiatiefnemers, onder andere de wijkmanager kan daarbij adviseren en ondersteunen.