Rijnland Route

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Rijnland Route

Zie inwoners niet als lastig. Geef ze in een vroegtijdig stadium de ruimte. Timmer het niet dicht met een oplossingsrichting of voorlopig plan. Niet alleen zenden maar daadwerkelijk betrekken. Leer van succesvolle initiatieven en maak gebruik van hun kennis en ervaring. Behandel de initiatiefnemers respectvol en neem ze serieus. Stimuleer op voorhand samenspraak en samenwerking. Ga voor draagvlak en maatwerk.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
verkeeropenbare ruimteleefomgeving
Doelgroep :
inwonersbedrijven/ ondernemers
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Geen verzonken bak, maar een geboorde tunnel

Dankzij hun onbezoldigde en tomeloze inzet van een groep burgers maakten de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland een keus die het dorp veel ellende bespaarde. Wat is hun verhaal?

De RijnlandRoute is een nieuwe provinciale wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost verkeersknelpunten op en zorgt voor doorstroming van het verkeer in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De planning is dat de RijnlandRoute in 2022 klaar is. De provincie Zuid-Holland wilde voor deze route aanvankelijk een verdiepte weg aanleggen, dwars door Voorschoten heen. Dit stuitte op veel weerstand van bewoners. Zij vreesden dat hun dorp in tweeën gesplitst zou worden. Ook waren ze tegen de sloop van huizen, bedrijven en sportvelden die hiervoor nodig waren. Het kan anders en beter was het uitgangspunt.

Een groep van 5 deskundige burgers uit o.a. Voorschoten en Wateringen vormde het Team Compromis RijnlandRoute (TCRLR). Zij ontwikkelden een alternatieve inpassing voor het gehele tracé van de Rijnlandroute van Katwijk tot Zoeterwoude met 9 optimalisaties t.o.v. het provinciale inpassingsplan. Zie het youtube filmpje: alternatief Rijnlandroute.

Een voor Voorschoten belangrijk onderdeel vormde de geboorde tunnel onder de hele gemeente door. Het burgerinitiatiefteam wilde een landschapsvriendelijke en duurzaam verantwoorde oplossing voor het verkeersprobleem met draagvlak in de samenleving. Zij kwamen tot de conclusie dat zo’n geboorde tunnel te realiseren was. Zowel technisch als financieel. En het team wist hiervan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland te overtuigen. Deze besloot om te kiezen voor de door het team geadviseerde geboorde tunnel in plaats van de verzonken bak. Na dit succes zijn 2 leden van het Team, met wisselend succes, doorgegaan met de overige optimalisaties voor de buurgemeenten.

Betrokkenen

De Provincie Zuid-Holland, betrokken gemeenten, wijken, de overheid, kennisinstellingen en de bewoners hebben zich bezig gehouden met dit vraagstuk.

Rol van de gemeente

Op initiatief van het Team Compromis RijnlandRoute is een motie ingediend bij Provinciale Staten. Na onderzoek heeft de raad de motie omarmd en geld hiervoor beschikbaar gesteld. De initiatiefnemers geven aan dat de gemeente een steentje heeft bijgedragen aan de realisatie van het plan, maar dat samenwerking voor verbetering vatbaar was.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Milieuvoordelen: minder geluidsoverlast en fijnstof.
  • Sparen van veenweidegronden.
  • Geen sloop.
  • Geen snelweg door het dorp .
  • Geen compensatie natuur nodig .
  • Beter voor milieu en leefomgeving.


Constructieve samenwerking:

  • Initiatiefnemers hebben zich vooral gericht op optimalisaties binnen het vastgestelde trace en hierbij met name de technische en financiele haalbaarheid onderzocht.


Democratisch samenspel:

  • Er is met name door de teamleider veel lobbywerk verricht en veel publiciteit gegenereerd in de media. Er is een website opgezet en er zijn flyers uitgedeeld aan bewoners om de lobby kracht bij te zetten.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

  • Het kost veel (vrije) tijd en vasthoudendheid om een initiatief als dit succesvol van de grond te krijgen op een professionele manier.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
verkeeropenbare ruimteleefomgeving
Doelgroep :
inwonersbedrijven/ ondernemers
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :