Sint Nicolaespark

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Sint Nicolaespark

We willen in de nieuwe constellatie na de lokale verkiezingen in maart 2018, voortbouwen en komen tot echte samenwerking. Een coproductie is niet alleen vanuit eigendoms- en gebruiksredenen noodzakelijk maar ook vanuit milieuoogpunt en beheersoogmerk.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Noord-Hofland, Muziekbuurt en Leidseweg
Onderwerp :
openbare ruimteleefomgeving
Doelgroep :
bewoners
Status :
Oprichting/ start

Buurtbewoners nemen de kans om eigen ideeën uit te werken

Zou het braakliggend terrein op het Sint Nicolaespad in Voorschoten kunnen worden gebruikt voor tijdelijke woningen voor statushouders en andere woningzoekenden? De gemeente zag een kans om de lange wachttijd van acht jaar voor een sociale huurwoning te verminderen met een plan voor de inrichting van het terrein. Het plan stuitte echter al op weerstand in de buurt. Een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de gemeentelijke plannen creëerde een hoop tumult. De gemeente trok het plan in, toen na onderzoek bleek dat het ook financieel niet haalbaar was. Enkele buurtbewoners grepen dit aan om een eigen plan te maken voor dit terrein en te presenteren aan de gemeente. Zij willen dat het gebied,  dat als vuilstort werd gebruikt en al zevenenveertig jaar braak ligt, wordt opgewaardeerd naar een mooi, fijn en robuust openbaar groenpark ten gunste van deze wijk en de directe omgeving. Dit overeenkomstig de groene bestemming van het huidige bestemmingsplan. Dat er bijvoorbeeld bankjes worden geplaatst en het gebied integreert in de wijk. Dat is wenselijk, want het is een wijk waar verder weinig recreatie en groen te vinden is. Het plan bestaat uit vijftien verbeterpunten. Door hergebruik van (plant)materiaal is het project duurzaam.

Betrokkenen

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van 2018 gaat meedenken met de nieuwe plannen. Er is overleg en afstemming met bewonersvereniging Zuiderzeehelden. Het team dat betrokken is bij het initiatief bestaat uit een groep van 6-7 inwoners. Dit team wordt ondersteund door de organisatie "Kern met Pit" van de Koninklijke Nederlandse Heidemij.

Rol van de gemeente

Het nieuwe plan van de bewoners wordt gezien als een lakmoesproef over het beleid van de gemeente wat betreft burgerinitiatieven. Het is voor gemeente positief als het gebied duurzamer wordt gemaakt en functionaliteit krijgt.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen: 

 • Functionaliteit toekennen aan braakliggend terrein verhoogt betrokkenheid van de buurt en zorgt voor meer veiligheid. 
 • Door hergebruik van (plant)materiaal is het project duurzaam. 
 • Het is voor gemeente positief als het gebied duurzamer wordt gemaakt en functionaliteit krijgt. 

Constructieve samenwerking: 

 • Enkele buurtbewoners maakten een eigen plan en presenteerden het aan de gemeente. 
 • Het nieuwe plan van de bewoners wordt gezien als een lakmoesproef over het beleid van de gemeente wat betreft burgerinitiatieven. 
 • Er wordt samengewerkt met de organisatie "Kern met Pit" van de Koninklijke Nederlandse Heidemij. 
 • Er is overleg met de bewonersvereniging van de Zuiderzeehelden.
 • Via nieuwsbrieven zijn leden van bewonersverenigingen en anderen over de plannen en voortgang geïnformeerd. Daarnaast is ook de pers benaderd, waaronder het Leidsch Dagblad en Groot Voorschoten. 
 • De laatste maanden van 2017 zijn we vervolgens bij alle politieke partijen in de gemeenteraad lang geweest om ons plannen en beoogde samenwerking toe te lichten met het verbluffende resultaat dat alle partijen, op een na, expliciet aangaven voorstander te zijn van ons initiatief en onze aanpak. 
 • Het college van B&W van 2018 denkt mee met de nieuwe plannen. Er is interesse en belangstelling bij de gemeente.

Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?
 • Gedurende 1,5 jaar is veelvuldig overleg geweest met, voor ons, tot nu toe een onbevredigend resultaat.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Noord-Hofland, Muziekbuurt en Leidseweg
Onderwerp :
openbare ruimteleefomgeving
Doelgroep :
bewoners
Status :
Oprichting/ start

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!